ทางผู้เชี่ยวชาญของบริษัทจะทำการตรวจสอบสัญญาณในงาน Audio Broadcast เช่นตรวจสอบสัญญาณในห้องบันทึกเสียง โรงภาพยนต์ สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์และสถานที่ใดๆมีระบบเสียงหรือระบบ Broadcast เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยทำการตรวจสอบความผิดปกติในระบบเสียง, ประสิทธิภาพของสัญญาณที่ทำการออกอากาศ, ตรวจสอบระบบไฟ, และตรวจสอบประสิทธิภาพของสายสัญญาณและconnector ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  Audio Signal Chain


  เป็นการตรวจวัดทางเทคนิคด้วยเครื่องมือและซอฟแวร์ที่ใช้ในการตรวจสอบสัญญาณเสียงในระบบโดยเฉพาะ ด้วยการวัดดังกล่าวทำให้เราทราบว่าสัญญาณเสียงของแต่ละจุดในระบบมีลักษณะอย่างไรอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ โดยวัดตัวแปรทางเทคนิคดังต่อไปนี้

  • การวัด Total harmonic distortion (THD)
  • การวัด Signal-to-noise ratio (SNR)
  • การวัด Frequency response
  • การวัด Crosstalk
  • การวัด Intermodulation distortion (IMD)

  Audio Environment


  เป็นการตรวจวัดทางเทคนิคด้วยเครื่องมือและซอฟแวร์ที่ใช้ในการตรวจสอบ Audio Environment โดยเฉพาะ การวัดดังกล่าวนั้นบอกถึงคุณสมบัติของห้องนั้นว่ามีสภาวะเสียงเป็นอย่างไรมีความสามารถในการป้องกันเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นภายในห้องและนอกห้องได้มากน้อยเพียงใด โดยเราจะทำการวัดคุณสมบัติดังกล่าวออกมาเป็นข้อมูลด้วยเครื่องมือและซอฟแวร์เฉพาะทางแล้วทำการเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ตัวแปรที่ทำการวัดมีดังนี้

  • การวัด Noise Criteria (NC)
  • การวัด Reverberation Time (RT)
  • การวัด Sound Transmission Loss (STL)

  ในส่วนของระบบการออกอากาศ (Broadcast System)สำหรับงานด้านสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์เราจะทำการวัดสัญญาณที่ทำการออกอากาศว่าสามารถส่งไปยังผู้รับสัญญาณได้ดีมากน้อยเพียงใด มีระดับของความแรงของสัญญาณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ โดยเราจะทำการตรวจสอบในหัวข้อดังต่อไปนี้

  Modulation


  เราจะทำการตรวจสอบว่าคลื่นความถี่ของสัญญาณที่ทำการออกอากาศนั้นรบกวนสถานีอื่นหรือไม่ เพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้องหรือการระงับออกอากาศ

  Coverage Area


  เราจะทำการตรวจสอบว่าสัญญาณที่ออกอากาศไปนั้นครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างมากน้อยเพียงใด


  AC Power System


  Signal Ground


  CAT 6 Fail And Speed Test


  Fibber Optic Fail And Speed Test


  Fiber Optic Connector Cleaning


  SDI Cable Bandwidth Test


  PatchBay And SDI Connector Cleaning